Mishpacha

Data http://www.flipedition.com/books/books/getdata/1895

‫32‬ ‫006‬‫.‬ ‫,‬ ‫"‬ ‫.‬ ‫גליון יום שלישי‬ ‫.‬ ‫חדשות בארץ‬ ‫,‬ ‫, 3.2‬ ‫71‬ ‫,‬ ‫'‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫02‬‫'‬ ‫')‬ ‫'‬ ‫'‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫3.2‬ ‫262‬‫,‬ ‫)'‬ ‫‬‫',‬ ‫'‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫(.‬ ‫4991.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫54‬ ‫.‬ ‫)‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫'‬ ‫'‬ ‫051‬ ‫006‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫(‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫706‬ ‫1102‬ ‫%04‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫,3‬ ‫771‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫43‬ ‫. 31‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫042‬‫1102‬ ‫211‬ ‫( -41‬ ‫22‬ ‫(;‬ ‫; -02‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫-004‬ ‫;‬ ‫0102,‬ ‫575‬ ‫"‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫‬‫"‬ ‫-5.2‬ ‫.‬ ‫'(‬ ‫,‬ ‫'‬ ‫)‬ ‫%56‬‫%63‬‫.‬ ‫6.3‬ ‫%8‬‫)56.4‬ ‫)8.7‬ ‫.‬ ‫2.2‬ ‫,‬ ‫',‬ ‫71‬‫'‬ ‫'‬ ‫'‬ ‫.‬ ‫.'‬ ‫"‬ ‫(,‬ ‫53.1‬ ‫52.2‬ ‫,‬ ‫) -4.21‬ ‫.‬ ‫(,‬ ‫(.‬ ‫"‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫:‬ ‫...‬ ‫$000,001.‬ ‫,‬ ‫'‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫0991,‬ ‫31‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫" ,‬ ‫'‬ ‫'‬ ‫09‬ ‫:‬ ‫. 27‬ ‫, 13‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫.‬ ‫",‬ ‫.‬ ‫53‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫802‬ ‫22‬ ‫02‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫" .‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫24‬ ‫,‬ ‫39‬ ‫22‬ ‫,‬ ‫'‬ ‫: 22‬ ‫"כדי לתבוע תביעה ייצוגית צריך להיות בעל חוסן נפשי וסבלנות.‬ ‫צריך להתייעץ עם עו"ד עוד בטרם מעשה, אם יש עילה מבוססת‬ ‫לתביעה. חשוב לזכור שתביעה ייצוגית, בסופו של דבר, היא‬ ‫מכשיר מצוין נגד גופים גדולים למנוע עושק, ולחלוטין לא מכשיר‬ ‫לעשיית כסף. ההחלטה צריכה להיעשות בשיקול דעת, כמובן,‬ ‫לאחר שאלה והכרעה של מורה הוראה"‬ ‫575 מתוך התביעות הייצוגיות הוגשו לבתי המשפט המחוזיים, מה‬ ‫שמעיד על סכומי התביעה הגבוהים הנתבעים, יותר מ-5.2 מיליון‬ ‫שקל. בפועל, סכומים דו ספרתיים במיליוני שקלים הפכו להיות‬ ‫מקובלים בזירה הייצוגיות בשנים האחרונות‬ ‫‪GFDL‬‬ ‫000,000,000,842‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫:‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫07‬ ‫-07‬ ‫%01‬ ‫22‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫'‬ ‫'‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫"‬ ‫(‬ ‫001‬ ‫)2.2‬ ‫:‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫54‬ ‫'‬ ‫,‬ ‫1102,‬‫,‬ ‫',‬ ‫'‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫'‬ ‫,‬ ‫',‬ ‫'‬ ‫'‬ ‫52‬ ‫71‬ ‫.‬ ‫'‬ ‫'‬ ‫.‬ ‫$000,04.‬